Chụp ảnh thức ăn – Food on spoon

Client: Vietnam Food Stylist
Food styling: Egret Grass
Photo by: Rong Vang

Chụp ảnh Print ads – Công ty EUROCOS

Client: EUROCOS
Photo by: Rong Vang
Desc: Europe Cosmetic Distribution JSC
Talent: Hồng Hạnh

Chụp ảnh nội thất – Children’s Fashion Store

Client: Blue Store
Photo by: Rong Vang
Desc.: Children’s Fashion Store

Chụp ảnh thức ăn – Vietnamese Ingredients

Food Stylist: EGRET GRASS
Photo by: RONG VANG

Chụp ảnh gốm sứ 3

Client : Epiag Vietnam
Photo by: Rong Vang
Desc.: Dong Khoi St., Dist. 1, Ho Chi Minh City

Chụp ảnh thức ăn – MonPERE Cafe

Client: MonPERE Cafe
Food Stylist: EGRET GRASS
Photo by: RONG VANG